Elállási jog

Tájékoztató az elállási jogról és annak gyakorlásáról
 
Az elállás jogával az a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy élhet, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

45/2014 Kormányrendelet: A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (elállás) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

Ön az elállási vagy felmondási jogát

  • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
    • 1. a terméknek,
    • 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
    • 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
    • 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azt a többletköltséget, amely amiatt merült fel, hogy Ön az általunk felkínált szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt igazolhatóan elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével részünkre a fent megjelölt határidő lejárta előtt. Ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató mellékletét képező Elállási Nyilatkozatmintát.
 
Elállási szándéka esetén a követendő eljárással kapcsolatban a honlapon feltüntetett ÁSZF-ben tájékozódhat.
 
További kérdések esetén kollégáink állnak rendelkezésére.

1. sz. Melléklet – Elállási nyilatkozatminta