Adatvédelem

A betpharma.hu webáruház adatvédelmi nyilatkozata

A betpharma.hu webáruház üzemeltetője, a BET Pharma Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Vróci út 8724/2. cégjegyzék szám: 13-09-163222, e-mail: info@betpharma.com, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). Adatkezelő aláveti magát az alábbi nyilatkozatnak, amely elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezésein alapul.
Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-114166/2017.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek (a továbbiakban: Felhasználó) önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a jelen nyilatkozatban foglaltak elfogadásával kifejezett és félreérthetetlen belegyezését adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: természetes személy esetén felhasználói név, név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, jelszó, e-mail cím, jogi személy esetén felhasználói név, név, székhely, számlázási cím, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, jelszó, e-mail cím. Adatkezelő  kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A webshop használata során Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve a cookie-k alkalmazását tilthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatkezelő a Szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait kizárólag az azonosítás, a szerződéskötés, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja, kivéve, ha szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén..

Adatkezelő a Felhasználói számára lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokról tájékoztatást kérhessenek,  azokat szükség esetén módosíthassák, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják és az adatok törlését kérjék. A törlés nem vonatkozik a jogszabály rendelkezései (pl. számviteli szabályozás) alapján kötelező adatkezelésekre, az e körbe tartozó adatokat a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre, tájékoztatás kérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a Társaság e-mail címére (info@betpharma.com) küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatók helyre.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A kezelt személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatáskérés, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
Y'Solutions PRG Kft.
Székhely: 2463 Tordas, Szabadság út 2/B.
Adathálózati központ: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Adószám: 13821191-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-024852

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba kizárólag az Adatkezelő erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat Adatkezelő kizárólag szerződéses feladatainak teljesítése, nyilvántartása és hírlevél küldése céljából tárolja és használja fel. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Adatkezelő harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladatának teljesítéséhez szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A szolgáltatás további használatával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik és elfogadják.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az Adatkezelő hivatalos e-mail címén.

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:

Pomáz, 2017. január 31.
BET Pharma Kft.